/// Hidden Urbanism | Architecture and Design of the Moscow Metro 1935–2015 - Gisela Graf
Powered by SmugMug Log In

The intersection of two tracks outside Kievskaya Station on the Arbatsko-Pokrovskaya line. Architects: Y. I. Katonin, V. K. Skugarev and G. Y. Golubev, 1954.

Kreuzung zweier Gleise vor der Kievskaya Station an der Arbatsko-Pokrovskaya Linie. Architekten: Y. I. Katonin, V. K. Skugarev und G. Y. Golubev, 1954.

Image: © Alexander Popov