/// Hidden Urbanism | Architecture and Design of the Moscow Metro 1935–2015 - Gisela Graf
Powered by SmugMug Log In

The Tree of Friendship of Soviet Nations at Borovitskaya Station on the Serpukhovsko-Timiryazevskaya line. Architects: L. N. Popov, V. S. Volovich and G. S. Mun, 1986. Artist: I. Nikolayev.

Freundschaftsbaum der Sowjetischen Nationen in der Borovitskaya Station, Serpukhovsko-Timiryazevskaya Linie. Architekten: L. N. Popov, V. S. Volovich und G. S. Mun, 1986. Künstler: I. Nikolayev.

Image: © Philipp Meuser